Eiendomsretten til dyr

I juridisk forstand er dyr ting. Du har eiendomsrett til ditt dyr. Om noen stjeler en katt og den for eksempel omplasseres av en dyrevernorganisasjon kan du kreve den tilbake og muligens ogås kreve erstatning. Forhold ved dyret som tilsier at det har en eier kan bety at organisasjonen er pliktig til å undersøke om det har en eier: Undersøkelsesplikten innebærer mer enn å se etter id-merking eller chip, de må også se etter om dyret har vært etterlyst ved plakater i området eller om det er etterlyst på internett. Dette er hentet fra et brev fra  Justis- og politidepartementet i 2007 som svar på en henvendelse fra Dyrebeskyttelsen, se hele teksten her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eiendomsretten-til-dyr/id467584/Eiendomsretten til dyr
Vår erfaring er at forvillede og uønskede kjæledyr oftest dreier seg om katter. Katter er i likhet med andre husdyr, omfattet av alminnelig eiendomsrett. Eiere av katter har per i dag ingen lovmessig plikt til å merke disse ved chip, tatovering eller på annen måte. At en katt er umerket, betyr derfor ikke at katten er eierløs. Dersom noen omplasserer eller avliver katter som eies av andre, kan dette være rettsstridig. For at en katt lettere skal kunne føres tilbake til sin eier, oppfordrer vi alle til å merke sine katter på en forsvarlig måte.
Det eneste tilfellet der dyrevelferdsloven gir hjemmel for at enhver kan avlive dyr, er i helt akutt nødstilfelle der dyret tydelig er så sykt eller skadet at det helt åpenbart ikke kan leve eller bli friskt igjen, og det medfører store lidelser hvis avlivningen må utsettes i tid. Dersom dette dreier seg om et husdyr, er det en forutsetning at man forsøker å kontakte eier, Mattilsynet eller politi, jf. dyrevelferdsloven § 4 og 5.
http://www.mhvh.no/no/fagomraader1/dyrehold/kattehold/
Se -  fra mattilsynet?
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/snart-ma-du-kanskje-sette-chip-pa-katten-din/2697826.html